Gefeliciteerd! Je staat op het punt jouw (e)boek te publiceren en te delen met het grote publiek. Ontzettend leuk en super spannend! Lees wel nog eerst even de Algemene Voorwaarden over het publiceren van jouw werk via The Black Sheep Indie.

The Black Sheep Indie is een bij de Kamer van Koophandel geregistreerd bedrijf (“The Black Sheep Indie” 66176042) dat op de website www.theblacksheepindie.com een dienst aanbiedt (“de Dienst”) waarbij een geregistreerde gebruiker (“Auteur”) één of meer werken zoals boeken, verhalenbundels en dergelijke (“Werken”) kan publiceren en verkopen. The Black Sheep Indie is bereid de Dienst te verrichten voor Auteur, maar uitsluitend onder de onderstaande voorwaarden. Door registratie en gebruik van de Dienst stemt de Auteur dan ook in met deze voorwaarden.

Toegang tot de Dienst

Om de Dienst te kunnen gebruiken, dient Auteur zich eerst te registreren. Daarbij dient Auteur een unieke gebruikersnaam en een veilig wachtwoord te kiezen, factuurgegevens en een geldig e-mailadres op te geven. Deze vormen samen het account van Auteur. Het account is beschikbaar na registratie en goedkeuring door The Black Sheep Indie. De gebruikersnaam dient enige relatie te hebben met Auteur (bijvoorbeeld de eigennaam of het schrijverspseudoniem) en mag niet onfatsoenlijk, onwettig of misleidend zijn over Auteur of zijn relatie tot derden. In het bijzonder is het verboden gebruikersnamen te hanteren die de indruk wekken dat men gelieerd is aan The Black Sheep Indie of een derde terwijl dit niet het geval is. Het account biedt toegang tot een Dashboard waarmee Auteur diverse aspecten van de Dienst kan beheren. Alle acties die na aanmelden met de gebruikersnaam en wachtwoord van Auteur worden verricht op het Dashboard worden geacht met instemming en onder verantwoordelijkheid van Auteur te zijn verricht. Indien Auteur vermoedt dat zijn wachtwoord (dreigt te) wordt misbruikt, dient hij contact op te nemen met The Black Sheep Indie, die dan zo snel mogelijk maatregelen zal nemen. Auteur dient via het Dashboard alle door The Black Sheep Indie verlangde informatie over hemzelf en de Werken te verschaffen en actueel te houden. Indien op enig moment blijkt dat door Auteur opgegeven informatie onjuist is, heeft The Black Sheep Indie het recht Auteur de toegang tot de Dienst te ontzeggen. Eventuele nog niet betaalde vergoedingen worden in dat geval niet uitgekeerd.

Verkoop van Werken

Auteur kan middels de Dienst één of meer Werken uploaden naar www.theblacksheepindie.com teneinde deze te koop aan te bieden aan klanten van The Black Sheep Indie. Auteur is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en vormgeving van de Werken (inclusief voor- en achtercover). The Black Sheep Indie zal Auteur opnemen in de webwinkel op www.theblacksheepindie.com en vermelden op de door Auteur gekozen wijze binnen de door haar geboden sjablonen. The Black Sheep Indie zal zich inspannen het Werk te promoten, maar kan natuurlijk geen garanties doen over verkoopcijfers. The Black Sheep Indie verricht nadrukkelijk geen inhoudelijke, esthetische of redactionele controle op het Werk. Dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Auteur. Een klant van The Black Sheep Indie kan een Werk aankopen als (e)boek.
The Black Sheep Indie vrij in haar keuze van technische formaten, de wijze en mate van kopieerbeveiliging en beschikbaarstelling aan klanten. The Black Sheep Indie zal Auteur informeren over haar keuzes, tevens na te lezen in de Algemene Voorwaarden. The Black Sheep Indie is zelf verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van de aankoop door de klant. Zij hanteert daarbij haar eigen leveringsvoorwaarden. Het is Auteur niet toegestaan hier op welke wijze dan ook afbreuk aan te doen of uit naam van The Black Sheep Indie toezeggingen te doen (bijvoorbeeld kortingen of garanties ten aanzien van de verantwoordelijkheden van The Black Sheep Indie). The Black Sheep Indie is gerechtigd een Werk uit de verkoop te nemen indien zij constateert dat het Werk de Nederlandse wet schendt, bijvoorbeeld doordat het smadelijk, lasterlijk, discriminerend of haatzaaiend is dan wel auteursrechten van derden schendt. Pornografische Werken dienen door Auteur als zodanig geïdentificeerd te worden bij de registratie.

Licentieverlening door auteur

Auteur verleent hierbij aan The Black Sheep Indie het recht om de Werken die Auteur via de Dienst uploadt naar www.theblacksheepindie.com te verkopen als (e)boek aan haar klanten. Deze licentie omvat mede het recht om de cover van het Werk alsmede enkele fragmenten daarvan te tonen op de website www.theblacksheepindie.com en andere promotionele kanalen (zoals nieuwsbrieven en social media kanalen) die The Black Sheep Indie kan inzetten ter promotie van het Werk. Mede omvat deze licentie het recht om klanten een licentie te verschaffen om het eBook te mogen downloaden en binnen de privésfeer van de klant te verveelvoudigen op een onbeperkt aantal apparaten. Ook mag de klant een redelijk aantal backups maken van het eBook. Klant mag het eBook echter niet verspreiden of aan derden beschikbaar stellen op welke wijze dan ook. Deze licentie is niet exclusief. The Black Sheep Indie eist nadrukkelijk geen overdracht van enige auteursrechten van Auteur. The Black Sheep Indie heeft geen controle op naleving van de licentie door klanten. Auteur dient zelf zijn auteursrechten te handhaven in voorkomende gevallen. The Black Sheep Indie zal daarbij desgevraagd naam- en adresgegevens van klanten beschikbaar stellen indien redelijkerwijs vaststaat dat deze auteursrechten op Werken schenden. Deze licentie vervalt voor een Werk op het moment dat Auteur een Werk verwijdert van www.theblacksheepindie.com. Echter, The Black Sheep Indie behoudt het recht om vóór dit moment gedane bestellingen nog te mogen afhandelen, alsook om bij reclames door haar klanten een nieuwe download van het Werk te mogen maken en opsturen. The Black Sheep Indie behoudt het recht om het Werk tot een maand na verval van de licentie als download beschikbaar te houden aan klanten die het Werk als eBook hebben aangeschaft.

Vrijwaring door Auteur

Auteur verklaart door het uploaden van een Werk dat hij houder is van alle auteursrechten die gelden op (delen van) het Werk, dan wel dat hij toestemming heeft van de auteursrechthebbenden om het Werk aan te bieden via de Dienst. Ook garandeert Auteur daarbij dat hij geen relevante auteursrechten heeft overgedragen of in exclusieve licentie aan een derde heeft gegeven. The Black Sheep Indie is een platform dat zich richt op zelfstandige auteurs die niet onder contract staan bij een uitgeverij. The Black Sheep Indie kan hiervan bewijs verlangen. Indien The Black Sheep Indie een claim van een derde ontvangt strekkende dat het Werk een auteursrecht van deze derde schendt, is The Black Sheep Indie gerechtigd per direct het aanbieden van het Werk te staken totdat de claim is afgehandeld. Bij een dergelijke claim zal The Black Sheep Indie Auteur zo snel mogelijk contacteren en hem verzoeken een reactie te geven op de claim, en al het andere te doen dat nodig is om de claim af te handelen. Auteur dient hierbij direct de derde te benaderen. Indien Auteur zich hiervoor naar het oordeel van The Black Sheep Indie onvoldoende inspant, is The Black Sheep Indie gerechtigd alle gegevens die zij over Auteur beschikt aan de derde te verstrekken zodat de derde Auteur in rechte kan aanspreken. Auteur vrijwaart The Black Sheep Indie van alle schadeclaims en andere vorderingen van derden ten aanzien van de Werken. The Black Sheep Indie kan Auteur in rechte oproepen om een jegens The Black Sheep Indie aangespannen rechtszaak of rechtsmaatregel op zich te nemen. Auteur dient daarbij alle door The Black Sheep Indie gemaakte kosten of betaalde schadevergoedingen te vergoeden.

Vergoedingen voor Werken

Auteur dient bij het plaatsen van een Werk een prijs inclusief BTW vast te stellen, die echter niet lager mag zijn dan het door The Black Sheep Indie aangegeven minimumbedrag. The Black Sheep Indie zal het Werk vervolgens aanbieden aan klanten voor de door Auteur vastgestelde prijs. The Black Sheep Indie zal de prijs incasseren van klanten en deze verminderd met een vergoeding voor The Black Sheep Indie, uitkeren aan Auteur. Auteur dient hiervoor zelf een verzoek in te dienen via het Dashboard. The Black Sheep Indie is gerechtigd een verzoek te weigeren als het uit te keren bedrag lager is dan de daarmee gepaarde overboekingskosten, en is bovendien gerechtigd zelf tot uitkering over te gaan als het bedrag een nader te bepalen grens overschrijdt. Auteur dient ten behoeve van de uitkering een geldig post- of bankrekeningnummer op te geven via het Dashboard. De vergoeding voor The Black Sheep Indie zal worden vastgesteld als een vaste marge en/of een percentage van de verkoopprijs. Marges en percentages worden via het Dashboard bekend gemaakt. The Black Sheep Indie zal bij uitkering een elektronische creditfactuur aanmaken voor Auteur en deze via e-mail beschikbaar stellen aan Auteur. Papieren facturen worden niet verstrekt. The Black Sheep Indie is gerechtigd met vooraankondiging van drie maanden het minimumbedrag alsmede de hoogte en wijze van vergoeding aan te passen. Indien Auteur binnen deze periode het Werk niet verwijdert, is The Black Sheep Indie gerechtigd na deze drie maanden de aangepaste bedragen te hanteren bij het berekenen van de vergoeding die aan Auteur zal worden uitgekeerd. Als de door Auteur gehanteerde prijs lager is dan het aangepaste minimumbedrag, zal The Black Sheep Indie de prijs verhogen tot het minimumbedrag.

Aansprakelijkheid

The Black Sheep Indie is slechts aansprakelijk jegens Auteur in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van The Black Sheep Indie voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade, schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Auteur en schade wegens door The Black Sheep Indie gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd is het bedrag dat in de zes maanden voorafgaande aan de schadebrengende gebeurtenis aan Auteur is uitbetaald. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van The Black Sheep Indie. De aansprakelijkheid van The Black Sheep Indie wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Auteur The Black Sheep Indie onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en The Black Sheep Indie ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat The Black Sheep Indie in staat is adequaat te reageren.

Onderhoud en storingen

The Black Sheep Indie heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal The Black Sheep Indie zich inspannen om Auteur daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere auteurs relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Auteur van een bepaalde aanpassing af te zien. The Black Sheep Indie is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing. The Black Sheep Indie heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. The Black Sheep Indie zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Auteur tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. The Black Sheep Indie is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. The Black Sheep Indie zal zich inspannen de Dienst te allen tijde beschikbaar te laten zijn maar doet geen garanties over specifieke resultaten. The Black Sheep Indie zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Auteur te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, en in- en uitvoerbelemmeringen waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van The Black Sheep Indie kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort.

Duur en opzegging

Deze overeenkomst wordt aangegaan bij registratie door Auteur en loopt voor onbepaalde tijd. Auteur kan de overeenkomst op ieder moment opzeggen door zijn account op te heffen via het Dashboard of een verzoek daartoe aan The Black Sheep Indie. The Black Sheep Indie kan de overeenkomst opzeggen bij wanprestatie door Auteur (zoals schending van een garantie ten aanzien van auteursrechten) of indien voortzetting van de Dienst niet langer van haar gevergd kan worden. Eventuele na opzegging nog verschuldigde vergoedingen aan Auteur zullen na opzegging met een finale betaling worden uitbetaald, tenzij de overeenkomst door The Black Sheep Indie wordt opgezegd wegens wanprestatie door Auteur. Voor het overige kan Auteur geen aanspraak maken op enige financiële vergoeding voor de opzegging, op welke grond dan ook. Opzegging ontslaat Auteur echter niet van zijn verplichtingen omtrent aansprakelijkheid en vrijwaring van The Black Sheep Indie. Bij opzegging of beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook is The Black Sheep Indie gerechtigd om per direct na de datum daarvan het account van Auteur en alle opgeslagen gegevens van Auteur te wissen of ontoegankelijk te maken. The Black Sheep Indie is niet verplicht in dat geval Auteur een kopie van deze gegevens te verschaffen.

Wijzigingen voorwaarden

The Black Sheep Indie behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van The Black Sheep Indie of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien Auteur een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. Overige bepalingen op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin The Black Sheep Indie gevestigd is. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven. De via het Dashboard gemelde informatie levert bindend bewijs op tussen The Black Sheep Indie en Auteur, tenzij Auteur tegenbewijs levert. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Geen toestemming is echter nodig in geval van overdracht of verkoop van de Dienst aan een derde.

De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

Contact

Bericht is verzonden